Thijs Zorg

Verified

Thijs Zorg is een kleine zelfstandige onderneming die ondersteuning biedt aan zij die het nodig hebben. Met geruime ervaring op verschillende zorggebieden; - Opvoedings- en opgroei ondersteuning - Jeugd GGZ o ASS (autisme spectrum) o AD(H)D o ODD o Hechtingsproblematiek o gezinsproblematieken - LVB - Gedrags- en leerproblemen

Over mezelf:

Tien jaar geleden ben begonnen als vrijwilliger bij Jong Nederland, hier begeleidde ik wekelijks kinderen tussen de zes en de zestien jaar tijdens verschillende activiteiten op het gebied van sport en spel tot creativiteit en buitenleven. Tijdens mijn SPW 4+(Psychologie) opleiding heb ik gewerkt bij het accommodatie gebonden jongerenwerk. Hier was ik een aanspreekpunt voor jongvolwassenen die even een luisterend oor of een advies nodig hadden. Hierna ben ik doorgestroomd naar het speciaal onderwijs. Op deze cluster 4 school heb ik met veel plezier en nieuwsgierigheid kennis mogen maken met psychiatrische- gedrags- en leer problematiek. Ik heb hier leerlingen begeleid in het zoeken naar stages/werk/dagbesteding en hen hier verder in begeleid, daarnaast heb ik nog verschillende trainingen gegeven op het gebied van Sociale vaardigheid. Tijdens mijn HBO Pedagogiek opleiding heb ik ervaring opgedaan in ambulante opvoedingsondersteuning. Ik kwam hier bij gezinnen thuis waar sprake was van een lichte opvoedingsvraag. D.m.v. van spel en sociaal leren werkte ik aan gestelde doelen. Vervolgens heb ik op een ambulante woonvorm gewerkt voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Hier heb ik me gericht op de individuele begeleiding die gericht was op het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de cliënt. Hier heb ik onder anderen een schildclubje opgezet om als middel in te zetten voor aan verschillende doelen te werken. Uiteindelijk ben toch mijn uitdaging gaan zoeken in de jeugd GGZ. Op de behandelgroep in combinatie met ambulant werken heb ik veel ervaring opgedaan in de verschillende psychiatrische stoornissen gekoppeld aan gedrags- en gezinsproblematiek. Hier heb ik groepsmomenten begeleid, contact onderhouden met ouders en psycho-educatie gegeven. Visie Thijs Zorg gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en drijfveren van een cliënt. Een cliënt is hierbij altijd de expert over zijn eigen leven en zijn keuzes. Thijs Zorg ondersteunt door de wensen en doelen van de cliënt een stem te geven en hier een passend plan voor te maken, geschreven vanuit de cliënt. Vanuit deze betrokken en persoonlijke houding gaan we een stapje verder en durven we onbewandelde paden te verkennen in het belang van de cliënt.

Missie Thijs Zorg gaat op zoek naar hoe deze cliënt het best kan functioneren binnen zijn eigen omgeving. De nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen van de nodige communicatieve vaardigheden die bijdragen aan een beter begrip van de wereld om je heen die zorgen voor stabiliteit en het zelfregulerend vermogen vergroten. Door in contact te staan met je omgeving vergroot je zelfkennis en zelfvertrouwen waardoor je eigen doelen makkelijker behaald kunnen worden.

Werkwijze:

Ambulante begeleiding: Thijs Zorg biedt hulp in de direct omgeving van de cliënt, dit kan thuis zijn, maar ook op een sport- of hobbyclub, werk of dagbesteding. Dit ligt aan de wensen en de doelen van de cliënt. Activiteiten:

- ATB training - Fitness - Boksen - Sport, Spel en Buitenleven - Creativiteit

Ervarend leren Ervarend Leren is een actieve methode waarbij gebruik gemaakt wordt van doe-activiteiten om mensen ervaringen op te laten doen die kunnen bijdragen aan de oplossing van een probleem. Definitie Ervarend Leren: Ervarend leren omschrijven we als: het creëren van een methodisch opgezette leersituatie, waarin mensen concrete en intense ervaringen opdoen, die na reflectie over deze ervaringen leiden tot verandering in gedrag op meerdere leefgebieden. Te denken valt aan de leefgebieden: Wonen, Werken, Scholing, Vrijetijdsbesteding, Sociale Omgang en Relaties.(ervarend-leren.eu, 2015)

Dialoog Model Het Dialoogmodel is een methode gericht op het bevorderen van afstemming, overeenstemming en samenwerking tussen hulpvragers en hulpverleners in geval van meervoudige, complexe gezondheidszorgproblematiek. De methode is in de jeugd-ggz ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht. Het Dialoogmodel wordt inmiddels ook toegepast in overige gezondheidszorgsectoren, zoals in de huisartsenpraktijk en in de overige jeugdzorg. Gebruik van gewone taal en visualisatie vanuit een dialogische attitude kenmerken de methode. Het geboden kader biedt de mogelijkheid om de visie van hulpvragers te verbinden met een gedegen multi-theoretisch professioneel perspectief. De werkwijze is gericht op versterking van verbondenheid, autonomie en competentie van alle betrokkenen. De methode versterkt wederzijds vertrouwen en partnerschap als essentiële basis voor effectieve hulpverlening. De hulpvragers voelen zich beter gehoord, gezien en erkend in hun behoeften, waarden en voorkeuren. Inzicht en overzicht bieden hen een hoopvol houvast en uitzicht op verandering.(dialoogmodel.nl, 2015)

Cognitieve gedragsmatige aanpak. Bij het verminderen van gedragsproblemen en stoornissen zijn twee behandelprincipes het meest effectief, namelijk gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie (CGT). Uitgangspunt bij gedragstherapie is dat gedrag bepaald wordt door wat eraan voorafgaat, en wat erop volgt. Door hetgeen eraan voorafgaat en hetgeen erop volgt te wijzigen, zal ook het gedrag veranderen. In een gedragstherapeutische aanpak wordt veel positieve feedback gegeven op het positieve gedrag van jeugdigen. Ongewenst gedrag wordt zoveel mogelijk genegeerd. Hierdoor zullen de jeugdigen het positieve gedrag vaker vertonen, en het ongewenste gedrag zal afnemen. Gedragstherapie wordt vaak in twee vormen ingezet. De ene vorm is oudertraining. De ouders leren vaardigheden om de gedragstherapie thuis toe te passen. Een andere vorm is gedragstherapie in groepsvorm voor jeugdigen met gedragsproblemen of gedragsstoornissen.(NJI.nl, 2015)

Psycho – educatie Psycho-educatie verwijst naar allerlei educatieve en opvoedkundige interventies met de bedoeling om mensen de instrumenten (vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen) te geven om hun leven in handen te nemen. (Vermeulen 2005)

Doelgroep: - Opvoedings- en opgroei ondersteuning - Jeugd GGZ o ASS (autisme spectrum) o AD(H)D o ODD o Hechtingsproblematiek o gezinsproblematieken - LVB - Gedrags- en leerproblemen

Waar geregistreerd:

K.v.K nr. 62837095 Aangesloten bij klachtencommissie Aangesloten bij ZZP corporatie Zorg & Coop