Erik Leuning - Begeleiding en Ondersteuning.

Verified

VAN KWETSBAARHEID NAAR ZELFREDZAAMHEID/ZELFSTANDIGHEID!

Staat voor individuele aanpak van een specifieke hulpvraag, in de eigen omgeving.

Kerngedachte: Samenwerken aan het verbeteren van de basisvaardigheden voor de dagelijkse bezigheden.

Biedt hulp bij:

Aanleren praktische zelfstandigheidsvaardigheden

Leren bewuste keuzes te maken

Inzicht krijgen in oorzaak en gevolg

Vergroten zelfvertrouwen

Zie verder:

Visie

MBO-geschoold en het vak in de praktijk geleerd tijdens begeleiding van vele jongeren in de loop der jaren.

Theoretische kennis vergroot door diverse trainingen en cursussen, waaronder BHV, middelengebruik, ABC-training en psychologie.

Beschikbaar voor hulp aan huis en voor instellingen voor intramurale jeugd/jongvolwassenenzorg; ook in de avonduren en weekenden.

Geen verzorging/verpleging.

Over mij:

Mijn naam is Erik Leuning en ik ben in 1964 geboren in Hengelo. In 2002 ben ik verhuisd naar Oldenzaal en daar woon ik nog steeds met veel plezier.

Ik heb de afgelopen 17,5 jaar (1997-2014) gewerkt binnen een grote instelling in de Jeugdhulpverlening en heb dit werk altijd met veel plezier gedaan. Het afgelopen jaar heb ik de indruk gekregen dat de hulpvraag van de jongeren niet meer leidend was. Bezuinigen en reorganiseren werden toverwoorden; dit is wat mij betreft een verkeerd uitgangspunt.

De cliënt moet de basis van je werkzaamheden zijn en van daaruit moet er een een op maat gemaakt product aangeboden worden om successen te behalen. Ik ben dan ook van mening dat ik als individuele werker beter maatwerk kan leveren. Daarom heb ik besloten om een eigen praktijk te beginnen (2015) voor de individuele begeleiding en ondersteuning van mensen die moeite hebben met (bepaalde aspecten van) het dagelijkse leven.

De laatste 10 jaar heb ik veel specifieke ervaring opgedaan in individuele, gefaseerde zelfstandigheidstraining en ben ervan overtuigd dat ik dit in de persoonlijke begeleiding goed kan vertalen naar een passend plan van aanpak om in kleine stappen, tot gewenste groei te komen.

Recentelijk heb ik mij aangesloten bij de coöperatie Zorgondernemers Twente. Deze coöperatie heeft een raamovereenkomst met de 14 gemeenten, dus van daaruit kan ik ook begeleiding leveren in het kader van de nieuwe WMO en Jeugdwet.

Mijn kwaliteiten:

Mijn eigenschappen:

Goede communicatieve vaardigheden Geduldig

Analytisch vermogen Betrokken

Brede kennis van gedragsproblematiek Flexibel

Inlevingsvermogen Stressbestendig

Relativerend vermogen Betrouwbaar

Mijn werkwijze:

Ieder mens is uniek en moet ook als zodanig benaderd worden.

Zelfredzaamheid is tegenwoordig erg belangrijk in een steeds harder en egoïstischer wordende maatschappij. Simpel gezegd is het gewoon een kwestie van de onmogelijkheden compenseren met mogelijkheden, waardoor het zelfvertrouwen dusdanig groeit dat de uitdagingen in het dagelijkse leven aangegaan kunnen worden.

Ik wil dan ook streven naar zorg op maat, met een gezamenlijk gedragen einddoel voor ogen. Het plafond hoeft niet bereikt te worden, maar een ondergrens moet garant staan voor het goed kunnen functioneren in de maatschappij.

Methodiek

Aan de hand van het 8-fasenmodel kunnen mensen goed begeleid worden met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de gehele situatie en de vraag van de mens centraal staat. Het 8-fasenmodel gaat uit van individuele begeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen.

1. Aanmeldingsfase: het eerste contact. 2. Intakefase: een nadere kennismaking. 3. Opnamefase: de opbouw van de hulpverlening. 4. Analysefase: een analyse a.d.h.v. de 7 leefgebieden. 5. Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan. 6. Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan. 7. Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase. 8. Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening.

De fasen hebben betrekking op 7 leefgebieden:

1. Zingeving Drijfveren, betekenis, dromen en verlangens, cultuur en waarden, spiritualiteit en motivatie.

2. Wonen Huisvesting, buurt of wijk, vervoer, huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL).

3. Financiën Inkomen, uitgaven, bestedingspatroon, administratie, verzekeringen, financiële zorg voor anderen.

4. Sociale relaties Gezin, familie, relaties en vrienden, buurtgenoten, professionele contacten, sociale vaardigheden en social media.

5. Lichamelijke gezondheid Eten, drinken, sport, bewegen, zelfzorg, fysieke conditie, ziekte en handicap.

6. Psychische gezondheid Welbevinden, zelfzorg, autonomie, ziekte en handicap.

7. Werk & activiteiten Werk (betaald of onbetaald), dagactiviteiten, activiteiten, opleiding en scholing en vrijetijdsbesteding.

Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun problemen. Denken in mogelijkheden, rekening houdend met onmogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden als uitgangspunt te nemen

Mijn Doelgroep:

Ik richt mij met name op kwetsbare jongeren/jongvolwassenen (16-25), die geholpen willen/moeten worden om zich staande te kunnen houden in de maatschappij. Denk hierbij aan begeleiding/ondersteuning in het zelfstandig wonen in de breedst mogelijke zin van het woord. Dit kan variëren van leren op tijd op te staan tot het bereiden van een verantwoorde maaltijd, inclusief de benodigde inkopen en het verantwoorden in een kasboek. Van het maken en nakomen van afspraken, tot omgaan met emoties. Kortom, ik kan helpen met allerlei praktische vaardigheden, het aanleren van het maken van juiste keuzes en het verschaffen van (alternatieve) inzichten. Alles staat in het teken van vergroten van het zelfvertrouwen om nieuwe uitdagingen in het dagelijkse leven aan te kunnen gaan.

Bovengenoemde leeftijdscategorie is overigens niet leidend; in een persoonlijk gesprek kunnen we altijd mogelijkheden bespreken.

Uiteraard bied ik mijn diensten ook aan, aan instellingen/organisaties binnen de jeugdzorg en jongvolwassenen zorg.

Contra-indicatie: Plegers van geweldsdelicten en/of zedenmisdrijven.

Categorie:Ambulante hulpverlening

Geregistreerd: Kamer van Koophandel: 62440330