Zorgondernemers Twente

Verified

Zorgondernemers Twente stelt zich breed op ten aanzien van opdrachtgevers. Overal zijn mensen te vinden die op de één of andere manier aangewezen zijn op begeleiding of ondersteuning. Zorgondernemers Twente is hierbij de aangewezen partij. Onze professionals zijn goed opgeleid en beschikken over ruime en relevante werkervaring. Alle professionals hebben hart voor mensen en voor organisaties. Wij zullen er altijd naar streven om alle belanghebbenden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Over mij:

De professionals (leden) van de coöperatie Zorgondernemers Twente werken intensief samen om adequaat in te kunnen spelen om de cliënt de juiste begeleiding te leveren die via de kortste en beste weg leidt naar het gewenste resultaat. Wij profiteren van elkaars kennis en ervaring en stemmen de hulpvraag op elkaar af. Uiteraard altijd in het belang van de cliënt en de opdrachtgever.

Mijn werkwijze:

Korte lijnen & snel aan de slag

Bij algemene vragen kunt u het volgende telefoonnummer bellen: 06-48463608, kunt u via e-mail uw vraag stellen: info@zorgondernemers-twente.nl, of via ons contactformulier contact opnemen. Vermeld in alle gevallen wel altijd duidelijk uw naam en telefoonnummer.

Aanmeldingsprocedure

De aanmelding kan op diverse manieren plaatsvinden: via u, de huisarts of via de contactpersoon van de gemeente. Binnen 2- 5 dagen na aanvraag (afhankelijk van de urgentie) zal een intakegesprek plaatsvinden. Het gesprek vindt plaats bij u thuis of desgewenst op een andere locatie.

Begeleidingsplan voor mensen in het kader van de nieuwe WMO 2015 of Jeugdwet

Samen met de cliënt en eventuele familie wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Bij minderjarigen is er altijd een ouder of vaste verzorger aanwezig. Het plan vormt de basis van de begeleiding. In het plan worden de persoonlijke gegevens, diagnose en persoonsbeschrijving, begeleidingsafspraken en doelen van de cliënt opgenomen. Hierin zal ook beschreven staan hoe er door u als cliënt aan de doelen dient te werken en welke begeleiding u hierbij krijgt.

Er vindt altijd een kennismaking plaats. Zorgondernemers Twente werkt met een plan die door beide partijen ondertekend wordt. Gedurende de begeleiding zal het begeleidingplan, manier van werken en de voortgang besproken worden en gaan we kijken of dit plan tussendoor bijgesteld moet worden. Elke begeleider heeft een eigen manier van werken. Wij vinden het belangrijk dat u een klik heeft met de begeleider en dat de werkwijze bij u past.

Begeleidingsovereenkomst

Naast het begeleidingsplan zal de cliënt en de begeleider een overeenkomst ondertekenen. Hierin staan alle rechten en plichten voor beide partijen. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd ondertekend, maar kan tussentijds worden opgezegd.

Dagen en tijden

Onze begeleiding kan in overleg met u als cliënt. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de eventuele indicatie die gesteld is door de contactpersoon van de gemeente. Wij werken flexibel en houden zoveel als mogelijk rekening met uw wensen. Omdat wij met andere professionals samenwerken, is er altijd iemand aanwezig waar u op terug kunt vallen.

Locatie

De begeleiding kan plaatsvinden bij u thuis, op school, op het werk of elders waar de begeleiding gewenst is. De hulpvraag is hier leidend in.

Privacy en vertrouwelijke informatie

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als Zorgondernemers Twente houden wij ons aan deze wet en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en het vertrouwen wat u in ons stelt.

Soms is het in uw eigen belang om informatie met uw huisarts of andere betrokkenen te delen. Wij zullen dit altijd eerst met u bespreken en uitleggen waarom wij dat noodzakelijk vinden.

Een uitgebreid overzicht vindt u onder het kopje: Privacybeleid

Tevredenheid

Wij controleren periodiek hoe onze dienstverlening wordt ervaren door de cliënt en door de opdrachtgever. Wij vragen bijvoorbeeld na hoe een cliënt het intakegesprek heeft ervaren en hoe de voortgang verloopt. Door de informatie die wij krijgen, kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

Mijn Doelgroep:

Zorgondernemers Twente kan begeleiding of ondersteuning bieden aan diverse doelgroepen

Mensen die moeite hebben of problemen ondervinden op het gebied van:

zelfstandig wonen het opbouwen van dagritme (bijvoorbeeld opstaan, maaltijden (voor-)bereiden, school, sport, toeleiding naar werk) het (voor)bereiden van een gezonde en lekkere maaltijd verslavingsproblematiek zelfstandig wonen (begeleiding bij praktische vaardigheden) financiële zaken regelen (rondkomen, inzicht in schulden, eventueel afspraken maken met schuldeisers, kasboekje bijhouden) moeite met leren organisatie en planning van studie het ontdekken en toepassen van de juiste leertechnieken gedurende een opleiding informatieverwerking bij beelddenkers opbouwen en onderhouden van sociale contacten gedrag oriëntatie op mogelijkheden m.b.t. scholing of werk functioneren op de werkvloer (jobcoaching) Gezinnen die begeleiding of ondersteuning behoeven op het gebied van:

huiselijk geweld financiële zaken (niet rond kunnen komen met de inkomsten, schulden) complexe situaties waarbij de opvoeding niet vanzelfsprekend verloopt autismegerelateerde problematiek Mensen die door de wet strafbaar zijn gesteld:

hulp bij het maken van een nieuwe start in de maatschappij hulp bij het zoeken van werk (solliciteren, ondersteuning bij bemiddeling naar werk) hulp bij het voorkomen van recidive Werknemers die begeleiding of ondersteuning behoeven op het gebied van:

Re-integratie 1e of 2e spoor Outplacement Loopbaanadvies Jobcoaching

Categorie: Individuele begeleiding & coaching

Geregistreerd: